Хотелите

Администраторът сравнява данните в попълнената адресна карта с тези в паспорта на кли­ента. Адресната регистрация се отразява с щемпел по установения образец, който се полага върху гранично-контролния картон на чужденеца или на пос­ледната свободна страница на паспорта му, ако ня­ма картон. В щемпела се отбелязват датата на прис­тигане и заминаване на клиента, след което се под­писва дежурният администратор.

В личните карти и паспорти на българските клиенти не се поставят та­кива щемпели. Адресната регистрация се прави от администратора и се удостоверява чрез личния му номер и подпис. Хотелите сами определят формите на книгите и регистрите за водене на отчет на клиен­тите си. Тази информация е базова за водене и офор­мяне на сметките на клиентите и служи за първична счетоводна статистическа документация в хотела.

13 images

0 comments
Only registered users can comment.