Хотелиерство

Туроператорите (tour-operator) са посреднически фирми, които, развивайки определена туристическа дейност, арендуват средства за подслон. По този начин препродават хотелска база. Обикновено туроператорските фирми са специализирани в организиране на определен вид туризъм—маршрутен, воден, де¬лови, културно-познавателен и др. А туристически¬те агенции (travel agency) продават или организират туристически пътувания, при което правят и реализират хотелски резервации.

Акo не сте от София можe да отседнете в някой oт хотелите в центъра. На вaше разположение има, както евтини хотели София, така и луксозни хотели в центърa на града. Един от вaриaнтите е семеен хотел Далис, който сe намира на бул. България — мнoгo удобна локация. Това е eдин от евтините хотели в Сoфия за отсядане.

Продажбата се смята за реализирана, когато гос¬тът е пристигнал, регистрирал се е и е настанен. От този момент той вече ползва услугата I продажбата е факт.

Хотелите

Администраторът сравнява данните в попълнената адресна карта с тези в паспорта на кли­ента. Адресната регистрация се отразява с щемпел по установения образец, който се полага върху гранично-контролния картон на чужденеца или на пос­ледната свободна страница на паспорта му, ако ня­ма картон. В щемпела се отбелязват датата на прис­тигане и заминаване на клиента, след което се под­писва дежурният администратор.

В личните карти и паспорти на българските клиенти не се поставят та­кива щемпели. Адресната регистрация се прави от администратора и се удостоверява чрез личния му номер и подпис. Хотелите сами определят формите на книгите и регистрите за водене на отчет на клиен­тите си. Тази информация е базова за водене и офор­мяне на сметките на клиентите и служи за първична счетоводна статистическа документация в хотела.